Василь Єлейко

Єлейко
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економетрії та статистики Львівської комерційної академії. Займається побудовою економетричних моделей економіки на мікро- та макрорівнях. Опублікував понад 200 наукових та науково-методичних публікацій. Під його керівництвом захищено 13 кан-дидатських дисертацій та 1 докторська дисертація.