ТЕРНОПІЛЬ
“НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН”



сара різ
бреннан
 


Îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì ïðî àâòîðñüêå ïðàâî.
Æîäíà ÷àñòèíà öüîãî âèäàííÿ íå ìîæå áóòè âіäòâîðåíà
â áóäü-ÿêîìó âèãëÿäі áåç äîçâîëó àâòîðà ïåðåêëàäó ÷è âèäàâöÿ.

























Наталія Дьомова
Ганни Осадко
 Ганни Осадко
Ростислава Крамара

Кайдани























перевірив










Будь ласка.













































        







     

   

     

























        


    








       























      





















         









       

   






    

 можу, 


 можете 

хочу
      
          


       




       



     











      


    



    
        




        




         














     




   










  





















       


    







      






Що ти робиш?



























      








        



        







       








      




     


       




    




     
    

    





















талісман!





  






— Я…

















нею.














    
      





Ні,
         










      











       

















      




         

       
     

       

      

















     
жодних вагань. 


        






















  


     























       













«Повернемося за хви-
лину. Щоби тобі ніщо не загрожувало».






















осатанів





           











       













        










     






Дім Мезенція













     



























         














        





        
       

















       

Швидше…
         





  















      

     


    





      
     



     












    
         

























        

        










 





















     









































<